صنعت نفت آبادان وتراکتورتبریز هفته سی ام لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان وتراکتورتبریز هفته سی ام لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان وتراکتورتبریز هفته سی ام لیگ برتر بیست وسوم

1403/03/21
ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان هفته بیست ونهم لیگ برتر بیست وسوم

ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان هفته بیست ونهم لیگ برتر بیست وسوم

ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان هفته بیست ونهم لیگ برتر بیست وسوم

1403/03/21
صنعت نفت آبادان و شمس آذرقزوین هفته بیست و هشتم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و شمس آذرقزوین هفته بیست و هشتم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و شمس آذرقزوین هفته بیست و هشتم لیگ برتر بیست وسوم

1403/03/09
آلومینیوم اراک و صنعت نفت آبادان هفته بیست وهفتم لیگ برتر بیست وسوم

آلومینیوم اراک و صنعت نفت آبادان هفته بیست وهفتم لیگ برتر بیست وسوم

آلومینیوم اراک و صنعت نفت آبادان هفته بیست وهفتم لیگ برتر بیست وسوم

1403/02/26
صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان هفته بیست وششم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان هفته بیست وششم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان هفته بیست وششم لیگ برتر بیست وسوم

1403/02/22
هوادارتهران و صنعت نفت آبادان هفته بیست وپنجم لیگ برتر بیست وسوم

هوادارتهران و صنعت نفت آبادان هفته بیست وپنجم لیگ برتر بیست وسوم

هوادارتهران و صنعت نفت آبادان هفته بیست وپنجم لیگ برتر بیست وسوم

1403/02/18
صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تهران هفته بیست وچهارم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تهران هفته بیست وچهارم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تهران هفته بیست وچهارم لیگ برتر بیست وسوم

1403/02/04
استقلال صنعتی خوزستان-صنعت نفت آبادان هفته بیست وسوم لیگ برتربیست وسوم

استقلال صنعتی خوزستان-صنعت نفت آبادان هفته بیست وسوم لیگ برتربیست وسوم

استقلال صنعتی خوزستان-صنعت نفت آبادان هفته بیست وسوم لیگ برتربیست وسوم

1403/01/27
صنعت نفت آبادان وسپاهان اصفهان هفته بیست ودوم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان وسپاهان اصفهان هفته بیست ودوم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان وسپاهان اصفهان هفته بیست ودوم لیگ برتر بیست وسوم

1403/01/21
ملوان وصنعت نفت آبادان هفته بیست ویکم لیگ برتر بیست وسوم

ملوان وصنعت نفت آبادان هفته بیست ویکم لیگ برتر بیست وسوم

ملوان وصنعت نفت آبادان هفته بیست ویکم لیگ برتر بیست وسوم

1403/01/19
گل گهرسیرجان - صنعت نفت آبادان هفته بیستم لیگ برتربیست وسوم

گل گهرسیرجان - صنعت نفت آبادان هفته بیستم لیگ برتربیست وسوم

گل گهرسیرجان - صنعت نفت آبادان هفته بیستم لیگ برتربیست وسوم

1403/01/09
صنعت نفت آبادان ونساجی مازندان هفته نوزدهم لیگ برترهفته بیست وسوم

صنعت نفت آبادان ونساجی مازندان هفته نوزدهم لیگ برترهفته بیست وسوم

صنعت نفت آبادان ونساجی مازندان هفته نوزدهم لیگ برترهفته بیست وسوم

1402/12/19
پیکان وصنعت نفت آبادان هفته هجدهم لیگ برتر بیست وسوم

پیکان وصنعت نفت آبادان هفته هجدهم لیگ برتر بیست وسوم

پیکان وصنعت نفت آبادان هفته هجدهم لیگ برتر بیست وسوم

1402/12/19
استقلال تهران وصنعت نفت آبادان  هفته شانزدهم لیگ برتر بیست وسوم

استقلال تهران وصنعت نفت آبادان هفته شانزدهم لیگ برتر بیست وسوم

استقلال تهران وصنعت نفت آبادان هفته شانزدهم لیگ برتر بیست وسوم

1402/11/30
تراکتورسازی تبریزوصنعت نفت آبادان هفته پانزدهم لیگ برتربیست وسوم

تراکتورسازی تبریزوصنعت نفت آبادان هفته پانزدهم لیگ برتربیست وسوم

تراکتورسازی تبریزوصنعت نفت آبادان هفته پانزدهم لیگ برتربیست وسوم

1402/11/15
صنعت نفت آبادان وذوب آهن اصفهان هفته چهاردهم لیگ برتربیست وسوم

صنعت نفت آبادان وذوب آهن اصفهان هفته چهاردهم لیگ برتربیست وسوم

صنعت نفت آبادان وذوب آهن اصفهان هفته چهاردهم لیگ برتربیست وسوم

1402/11/15
شمس آذر قزوین - صنعت نفت آبادان هفته سیزدهم لیگ برتر بیست وسوم

شمس آذر قزوین - صنعت نفت آبادان هفته سیزدهم لیگ برتر بیست وسوم

شمس آذر قزوین - صنعت نفت آبادان هفته سیزدهم لیگ برتر بیست وسوم

1402/11/14
صنعت نفت آبادان - گل گهرسیرجان هفته پنجم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان - گل گهرسیرجان هفته پنجم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان - گل گهرسیرجان هفته پنجم لیگ برتر بیست وسوم

1402/11/14
صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک هفته دوازدهم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک هفته دوازدهم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک هفته دوازدهم لیگ برتر بیست وسوم

1402/11/14
مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان هفته یازدهم لیگ برتر بیست وسوم

مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان هفته یازدهم لیگ برتر بیست وسوم

مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان هفته یازدهم لیگ برتر بیست وسوم

1402/09/04
صنعت نفت آبادان و هوادار هفته دهم لیگ برتربیست وسوم

صنعت نفت آبادان و هوادار هفته دهم لیگ برتربیست وسوم

صنعت نفت آبادان و هوادار هفته دهم لیگ برتربیست وسوم

1402/08/21
پرسپولیس  تهران و صنعت نفت آبادان هفته نهم لیگ برتر بیست وسوم

پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان هفته نهم لیگ برتر بیست وسوم

پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان هفته نهم لیگ برتر بیست وسوم

1402/08/13
صنعت نفت آبادان و استقلال صنعتی خوزستان هفته هشتم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و استقلال صنعتی خوزستان هفته هشتم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و استقلال صنعتی خوزستان هفته هشتم لیگ برتر بیست وسوم

1402/08/07
سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان هفته هفتم لیگ برتربیست وسوم

سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان هفته هفتم لیگ برتربیست وسوم

سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان هفته هفتم لیگ برتربیست وسوم

1402/08/03
صنعت نفت آبادان و ملوان بندر انزلی هفته ششم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و ملوان بندر انزلی هفته ششم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و ملوان بندر انزلی هفته ششم لیگ برتر بیست وسوم

1402/08/03
نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان هفته چهارم لیگ برتر بیست و سوم

نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان هفته چهارم لیگ برتر بیست و سوم

نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان هفته چهارم لیگ برتر بیست و سوم

1402/06/08
صنعت نفت آبادان و پیکان تهران
هفته سوم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و پیکان تهران هفته سوم لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و پیکان تهران هفته سوم لیگ برتر بیست وسوم

1402/06/02
فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان هفته دوم لیگ برتر بیست وسوم

فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان هفته دوم لیگ برتر بیست وسوم

فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان هفته دوم لیگ برتر بیست وسوم

1402/05/30
صنعت نفت آبادان و استقلال تهران هفته اول لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و استقلال تهران هفته اول لیگ برتر بیست وسوم

صنعت نفت آبادان و استقلال تهران هفته اول لیگ برتر بیست وسوم

1402/05/30
«محمدرضای ما» درخششت در آسمان و پدیده شدنت برای همیشه

«محمدرضای ما» درخششت در آسمان و پدیده شدنت برای همیشه

«محمدرضای ما» درخششت در آسمان و پدیده شدنت برای همیشه

1402/05/05
🎥صحبت های مدیرعامل صنعت نفت آبادان در برنامه مجله فوتبال شبکه خبر

🎥صحبت های مدیرعامل صنعت نفت آبادان در برنامه مجله فوتبال شبکه خبر

🎥صحبت های مدیرعامل صنعت نفت آبادان در برنامه مجله فوتبال شبکه خبر

1402/05/01
🎥امتیازهایی که بخاطر اشتباهات داوری از دست رفت!

🎥امتیازهایی که بخاطر اشتباهات داوری از دست رفت!

🎥امتیازهایی که بخاطر اشتباهات داوری از دست رفت!

1402/02/12
🎥حضور نفتی ها بر مزار استاد غلامحسین واقف بنیانگذار فقید این باشگاه

🎥حضور نفتی ها بر مزار استاد غلامحسین واقف بنیانگذار فقید این باشگاه

🎥حضور نفتی ها بر مزار استاد غلامحسین واقف بنیانگذار فقید این باشگاه

1401/11/08
کنفرانس خبری سرمربی صنعت نفت آبادان پس از دیدار برابر آلومینیوم

کنفرانس خبری سرمربی صنعت نفت آبادان پس از دیدار برابر آلومینیوم

کنفرانس خبری سرمربی صنعت نفت آبادان پس از دیدار برابر آلومینیوم

1401/11/08
تغییرات مدیریتی در باشگاه صنعت نفت آبادان

تغییرات مدیریتی در باشگاه صنعت نفت آبادان

تغییرات مدیریتی در باشگاه صنعت نفت آبادان

1401/11/02
کنفرانس خبری ادسون تاوارس پیش از دیدار برابر فولاد

کنفرانس خبری ادسون تاوارس پیش از دیدار برابر فولاد

کنفرانس خبری ادسون تاوارس پیش از دیدار برابر فولاد

1401/10/29
کنفرانس خبری سرمربی صنعت نفت آبادان پس از دیدار برابر گل گهر

کنفرانس خبری سرمربی صنعت نفت آبادان پس از دیدار برابر گل گهر

کنفرانس خبری سرمربی صنعت نفت آبادان پس از دیدار برابر گل گهر

1401/10/16
حضور دانش آموزان دبستانی در جمع صنعت نفتی ها

حضور دانش آموزان دبستانی در جمع صنعت نفتی ها

حضور دانش آموزان دبستانی در جمع صنعت نفتی ها

1401/10/14
کنفرانس خبری سرمربی صنعت نفت آبادان پس از دیدار برابر ذوب آهن

کنفرانس خبری سرمربی صنعت نفت آبادان پس از دیدار برابر ذوب آهن

کنفرانس خبری سرمربی صنعت نفت آبادان پس از دیدار برابر ذوب آهن

1401/10/10
کنفرانس خبری مربی صنعت نفت آبادان در پایان دیدار برابر نساجی مازندران

کنفرانس خبری مربی صنعت نفت آبادان در پایان دیدار برابر نساجی مازندران

کنفرانس خبری مربی صنعت نفت آبادان در پایان دیدار برابر نساجی مازندران

1401/09/29
کنفرانس خبری فیروز کریمی سرمربی صنعت نفت آبادان در پایان دیدار با پیکان

کنفرانس خبری فیروز کریمی سرمربی صنعت نفت آبادان در پایان دیدار با پیکان

کنفرانس خبری فیروز کریمی سرمربی صنعت نفت آبادان در پایان دیدار با پیکان

1401/08/06
🎥مستند ۵۰سالگی باشگاه صنعت نفت آبادان

🎥مستند ۵۰سالگی باشگاه صنعت نفت آبادان

🎥مستند ۵۰سالگی باشگاه صنعت نفت آبادان

1401/07/21
🎥نشست خبری مربی صنعت نفت آبادان قبل از دیدار برابر سپاهان

🎥نشست خبری مربی صنعت نفت آبادان قبل از دیدار برابر سپاهان

🎥نشست خبری مربی صنعت نفت آبادان قبل از دیدار برابر سپاهان

1401/07/21
🎥🎥نشست خبری رضا پرکاس سرمربی صنعت نفت آبادان پس از دیدار هفته دوم لیگ برتر برابر آلومینیوم

🎥🎥نشست خبری رضا پرکاس سرمربی صنعت نفت آبادان پس از دیدار هفته دوم لیگ برتر برابر آلومینیوم

🎥🎥نشست خبری رضا پرکاس سرمربی صنعت نفت آبادان پس از دیدار هفته دوم لیگ برتر برابر آلومینیوم

1401/05/29
شرایط و امکانات اردوی صنعت نفت آبادان در بروجن

شرایط و امکانات اردوی صنعت نفت آبادان در بروجن

شرایط و امکانات اردوی صنعت نفت آبادان در بروجن

1401/04/30
تمرینات نفتی‌ها در اردوی بروجن

تمرینات نفتی‌ها در اردوی بروجن

تمرینات نفتی‌ها در اردوی بروجن

1401/04/30
راهنمای استفاده از خدمات بیمه‌ای شرکت امین پارسیان جهت هواداران

راهنمای استفاده از خدمات بیمه‌ای شرکت امین پارسیان جهت هواداران

راهنمای استفاده از خدمات بیمه‌ای شرکت امین پارسیان جهت هواداران

1401/03/30
صحبت‌های عضو هیأت مدیره باشگاه درمورد تأمین منابع مالی پایدار

صحبت‌های عضو هیأت مدیره باشگاه درمورد تأمین منابع مالی پایدار

صحبت‌های عضو هیأت مدیره باشگاه درمورد تأمین منابع مالی پایدار

1401/03/30
اعتراض مدیرعامل باشگاه صنعت نفت به صورت‌های مالی فدراسیون

اعتراض مدیرعامل باشگاه صنعت نفت به صورت‌های مالی فدراسیون

اعتراض مدیرعامل باشگاه صنعت نفت به صورت‌های مالی فدراسیون

1401/03/11
آبادان تسلیت🖤

آبادان تسلیت🖤

آبادان تسلیت🖤

1401/03/09
توپ آلومینیومی‌ها از خط رد نشد ولی داور گل گرفت

توپ آلومینیومی‌ها از خط رد نشد ولی داور گل گرفت

توپ آلومینیومی‌ها از خط رد نشد ولی داور گل گرفت

1401/02/25
صحبت غلامرضا خلیفه عضو کمیته فنی باشگاه درمورد وضعیت طلایی پوشان

صحبت غلامرضا خلیفه عضو کمیته فنی باشگاه درمورد وضعیت طلایی پوشان

صحبت غلامرضا خلیفه عضو کمیته فنی باشگاه درمورد وضعیت طلایی پوشان

1401/02/14
صحبت‌های محمدی عضو هیأت مدیره مدیره باشگاه درمورد لغو پرواز مشهد

صحبت‌های محمدی عضو هیأت مدیره مدیره باشگاه درمورد لغو پرواز مشهد

صحبت‌های محمدی عضو هیأت مدیره مدیره باشگاه درمورد لغو پرواز مشهد

1401/02/14
گفتگوی روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان با مدیرعامل باشگاه

گفتگوی روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان با مدیرعامل باشگاه

گفتگوی روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان با مدیرعامل باشگاه

1401/01/23
خلاصه دیدار هفته بیست و چهارم؛ صنعت نفت آبادان و سپاهان

خلاصه دیدار هفته بیست و چهارم؛ صنعت نفت آبادان و سپاهان

خلاصه دیدار هفته بیست و چهارم؛ صنعت نفت آبادان و سپاهان

1401/01/17
خلاصه دیدار هفته بیست و سوم؛ پیکان و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته بیست و سوم؛ پیکان و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته بیست و سوم؛ پیکان و صنعت نفت آبادان

1401/01/17
خلاصه دیدار هفته بیست و دوم؛ استقلال و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته بیست و دوم؛ استقلال و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته بیست و دوم؛ استقلال و صنعت نفت آبادان

1401/01/17
خلاصه دیدار هفته بیست و یکم؛ پرسپولیس و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته بیست و یکم؛ پرسپولیس و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته بیست و یکم؛ پرسپولیس و صنعت نفت آبادان

1401/01/17
خلاصه دیدار هفته بیستم؛ گل گهر و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته بیستم؛ گل گهر و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته بیستم؛ گل گهر و صنعت نفت آبادان

1401/01/17
خلاصه دیدار هفته نوزدهم؛ صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران

خلاصه دیدار هفته نوزدهم؛ صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران

خلاصه دیدار هفته نوزدهم؛ صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران

1401/01/17
خلاصه دیدار هفته هجدهم؛ فجر سپاسی شیراز و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته هجدهم؛ فجر سپاسی شیراز و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته هجدهم؛ فجر سپاسی شیراز و صنعت نفت آبادان

1401/01/17
خلاصه دیدار هفته هفدهم؛ صنعت نفت آبادان و تراکتور تبریز

خلاصه دیدار هفته هفدهم؛ صنعت نفت آبادان و تراکتور تبریز

خلاصه دیدار هفته هفدهم؛ صنعت نفت آبادان و تراکتور تبریز

1401/01/17
خلاصه دیدار هفته شانزدهم؛ ذوب آهن و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته شانزدهم؛ ذوب آهن و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته شانزدهم؛ ذوب آهن و صنعت نفت آبادان

1401/01/17
خلاصه دیدار هفته پانزدهم؛ هوادار تهران و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته پانزدهم؛ هوادار تهران و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته پانزدهم؛ هوادار تهران و صنعت نفت آبادان

1401/01/17
خلاصه دیدار هفته چهاردم؛ صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان

خلاصه دیدار هفته چهاردم؛ صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان

خلاصه دیدار هفته چهاردم؛ صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان

1401/01/17
صنعت نفت جان ماست/ یکی برای همه، همه برای آبادان

صنعت نفت جان ماست/ یکی برای همه، همه برای آبادان

صنعت نفت جان ماست/ یکی برای همه، همه برای آبادان

1400/12/26
نشست خبری مدیرعامل باشگاه با اصحاب رسانه

نشست خبری مدیرعامل باشگاه با اصحاب رسانه

نشست خبری مدیرعامل باشگاه با اصحاب رسانه

1400/12/24
تقدیر مدیرعامل و هواداران صنعت نفت از سروان باج‌زاده

تقدیر مدیرعامل و هواداران صنعت نفت از سروان باج‌زاده

تقدیر مدیرعامل و هواداران صنعت نفت از سروان باج‌زاده

1400/12/18
صحبت‌های کی‌شمس و منصوریان در برنامه شب‌های فوتبالی

صحبت‌های کی‌شمس و منصوریان در برنامه شب‌های فوتبالی

صحبت‌های کی‌شمس و منصوریان در برنامه شب‌های فوتبالی

1400/11/02
صحبت‌های محمدی عضو هیأت مدیره باشگاه درخصوص تأمین منابع مالی

صحبت‌های محمدی عضو هیأت مدیره باشگاه درخصوص تأمین منابع مالی

صحبت‌های محمدی عضو هیأت مدیره باشگاه درخصوص تأمین منابع مالی

1400/11/02
خلاصه دیدار هفته سیزدهم؛
مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته سیزدهم؛ مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته سیزدهم؛ مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان

1400/10/17
خلاصه دیدار هفته دوازدهم؛
صنعت نفت آبادان و آلومینیوم اراک

خلاصه دیدار هفته دوازدهم؛ صنعت نفت آبادان و آلومینیوم اراک

خلاصه دیدار هفته دوازدهم؛ صنعت نفت آبادان و آلومینیوم اراک

1400/10/17
صحبت‌های علیرضا منصوریان در برنامه فوتبال برتر

صحبت‌های علیرضا منصوریان در برنامه فوتبال برتر

صحبت‌های علیرضا منصوریان در برنامه فوتبال برتر

1400/10/07
صحبت‌های جهانگیر کی‌شمس مدیرعامل باشگاه در برنامه فوتبال برتر

صحبت‌های جهانگیر کی‌شمس مدیرعامل باشگاه در برنامه فوتبال برتر

صحبت‌های جهانگیر کی‌شمس مدیرعامل باشگاه در برنامه فوتبال برتر

1400/10/07
خلاصه دیدار هفته یازدهم؛
فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته یازدهم؛ فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته یازدهم؛ فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان

1400/10/07
خلاصه دیدار مرحله یک شانزدهم؛
صنعت نفت آبادان و شمس آذر قزوین

خلاصه دیدار مرحله یک شانزدهم؛ صنعت نفت آبادان و شمس آذر قزوین

خلاصه دیدار مرحله یک شانزدهم؛ صنعت نفت آبادان و شمس آذر قزوین

1400/09/30
خلاصه دیدار هفته دهم؛
صنعت نفت آبادان و پدیده مشهد

خلاصه دیدار هفته دهم؛ صنعت نفت آبادان و پدیده مشهد

خلاصه دیدار هفته دهم؛ صنعت نفت آبادان و پدیده مشهد

1400/09/30
خلاصه دیدار هفته نهم؛
سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته نهم؛ سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته نهم؛ سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان

1400/09/19
صحبت‌های مدیرعامل باشگاه صنعت نفت درمورد تبلیغات محیطی در برنامه صفحه ورزشی

صحبت‌های مدیرعامل باشگاه صنعت نفت درمورد تبلیغات محیطی در برنامه صفحه ورزشی

صحبت‌های مدیرعامل باشگاه صنعت نفت درمورد تبلیغات محیطی در برنامه صفحه ورزشی

1400/09/17
خلاصه دیدار هفته هشتم؛
صنعت نفت آبادان و پیکان تهران

خلاصه دیدار هفته هشتم؛ صنعت نفت آبادان و پیکان تهران

خلاصه دیدار هفته هشتم؛ صنعت نفت آبادان و پیکان تهران

1400/09/14
گزارشی از عزیز عیدانی درمورد آخرین وضعیت مالی نفتی‌ها

گزارشی از عزیز عیدانی درمورد آخرین وضعیت مالی نفتی‌ها

گزارشی از عزیز عیدانی درمورد آخرین وضعیت مالی نفتی‌ها

1400/09/13
خلاصه دیدار هفته هفتم؛
صنعت نفت آبادان و استقلال تهران

خلاصه دیدار هفته هفتم؛ صنعت نفت آبادان و استقلال تهران

خلاصه دیدار هفته هفتم؛ صنعت نفت آبادان و استقلال تهران

1400/09/09
خلاصه دیدار هفته ششم؛
پرسپولیس و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته ششم؛ پرسپولیس و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته ششم؛ پرسپولیس و صنعت نفت آبادان

1400/09/05
جناب‌خان یک صنعت نفتی اصیل 🤩

جناب‌خان یک صنعت نفتی اصیل 🤩

جناب‌خان یک صنعت نفتی اصیل 🤩

1400/08/28
خلاصه دیدار هفته پنجم؛
صنعت نفت آبادان و گل‌گهر سیرجان

خلاصه دیدار هفته پنجم؛ صنعت نفت آبادان و گل‌گهر سیرجان

خلاصه دیدار هفته پنجم؛ صنعت نفت آبادان و گل‌گهر سیرجان

1400/08/28
خلاصه دیدار هفته چهارم؛
نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته چهارم؛ نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته چهارم؛ نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان

1400/08/28
خلاصه دیدار هفته سوم؛
صنعت نفت آبادان و فجر سپاسی شیراز

خلاصه دیدار هفته سوم؛ صنعت نفت آبادان و فجر سپاسی شیراز

خلاصه دیدار هفته سوم؛ صنعت نفت آبادان و فجر سپاسی شیراز

1400/08/28
خلاصه دیدار هفته دوم؛
تراکتور تبریز و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته دوم؛ تراکتور تبریز و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار هفته دوم؛ تراکتور تبریز و صنعت نفت آبادان

1400/08/28
خلاصه دیدار هفته اول؛ صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان

خلاصه دیدار هفته اول؛ صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان

خلاصه دیدار هفته اول؛ صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان

1400/08/28
صحبت‌های علیرضا منصوریان در برنامه شب‌های فیروزه‌ای شبکه آبادان

صحبت‌های علیرضا منصوریان در برنامه شب‌های فیروزه‌ای شبکه آبادان

صحبت‌های علیرضا منصوریان در برنامه شب‌های فیروزه‌ای شبکه آبادان

1400/06/29
مراسم معارفه مهندس کی‌شمس سرپرست مدیرعاملی باشگاه صنعت نفت آبادان

مراسم معارفه مهندس کی‌شمس سرپرست مدیرعاملی باشگاه صنعت نفت آبادان

مراسم معارفه مهندس کی‌شمس سرپرست مدیرعاملی باشگاه صنعت نفت آبادان

1400/06/10
توضیحات کی‌شمس درمورد استعفای اعضا هیأت مدیره باشگاه صنعت نفت

توضیحات کی‌شمس درمورد استعفای اعضا هیأت مدیره باشگاه صنعت نفت

توضیحات کی‌شمس درمورد استعفای اعضا هیأت مدیره باشگاه صنعت نفت

1400/05/25
خلاصه دیدار صنعت نفت  آبادان مقابل نساجی مازندران

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل نساجی مازندران

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل نساجی مازندران

1400/04/16
خلاصه دیدار نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت آبادان

خلاصه دیدار نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت آبادان

1400/04/11
خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان  مقابل سایپا

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل سایپا

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل سایپا

1400/04/05
یاد و خاطره منوچهر سالیا پدر فوتبال آبادان گرامی باد

یاد و خاطره منوچهر سالیا پدر فوتبال آبادان گرامی باد

یاد و خاطره منوچهر سالیا پدر فوتبال آبادان گرامی باد

1400/02/31
طالب ریکانی در تیم منتخب نیم فصل اول از نگاه برنامه فوتبال برتر📝⚽️

طالب ریکانی در تیم منتخب نیم فصل اول از نگاه برنامه فوتبال برتر📝⚽️

طالب ریکانی در تیم منتخب نیم فصل اول از نگاه برنامه فوتبال برتر📝⚽️

1399/12/05
صحبت‌های پورموسوی در برنامه شب‌های فوتبالی

صحبت‌های پورموسوی در برنامه شب‌های فوتبالی

صحبت‌های پورموسوی در برنامه شب‌های فوتبالی

1399/12/02
خلاصه دیدار مقابل فولاد خوزستان

خلاصه دیدار مقابل فولاد خوزستان

خلاصه دیدار مقابل فولاد خوزستان

1399/11/18
کلیپ ویژه برنامه فوتبال برتر درمورد طالب آرپی‌جی زن

کلیپ ویژه برنامه فوتبال برتر درمورد طالب آرپی‌جی زن

کلیپ ویژه برنامه فوتبال برتر درمورد طالب آرپی‌جی زن

1399/10/23
خلاصه دیدار  مقابل نساجی مازندران

خلاصه دیدار مقابل نساجی مازندران

خلاصه دیدار مقابل نساجی مازندران

1399/10/21
خلاصه دیدار نفت مسجد سلیمان

خلاصه دیدار نفت مسجد سلیمان

خلاصه دیدار نفت مسجد سلیمان

1399/10/15
دیدار مقابل ساىپا تهران

دیدار مقابل ساىپا تهران

دیدار مقابل ساىپا تهران

1399/10/09
خلاصه دیدار مقابل تراکتور تبریز

خلاصه دیدار مقابل تراکتور تبریز

خلاصه دیدار مقابل تراکتور تبریز

1399/10/05
خلاصه دیدار آلومینیوم اراک

خلاصه دیدار آلومینیوم اراک

خلاصه دیدار آلومینیوم اراک

1399/09/27
خلاصه دیدار طلایی پوشان آبادان مقابل گل گهر سیر جان

خلاصه دیدار طلایی پوشان آبادان مقابل گل گهر سیر جان

خلاصه دیدار طلایی پوشان آبادان مقابل گل گهر سیر جان

1399/09/22
دیدار ذوب آهن اصفهان هفته چهارم لیگ بیستم

دیدار ذوب آهن اصفهان هفته چهارم لیگ بیستم

دیدار ذوب آهن اصفهان هفته چهارم لیگ بیستم

1399/09/12
صحبت هاى مهندس عیسى زاده در مورد  باز شدن پنجره نقل و انتقالات

صحبت هاى مهندس عیسى زاده در مورد باز شدن پنجره نقل و انتقالات

صحبت هاى مهندس عیسى زاده در مورد باز شدن پنجره نقل و انتقالات

1399/08/28
خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل پیکان تهران هفته اول

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل پیکان تهران هفته اول

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل پیکان تهران هفته اول

1399/08/27
مستند در مسیر رویای یک شهر
(قسمت آخر)

مستند در مسیر رویای یک شهر (قسمت آخر)

مستند در مسیر رویای یک شهر (قسمت آخر)

1399/08/15
آنچه که در قسمت پایانی خواهید دید

آنچه که در قسمت پایانی خواهید دید

آنچه که در قسمت پایانی خواهید دید

1399/08/14
مستند در مسیر رویای یک شهر
قسمت (2)

مستند در مسیر رویای یک شهر قسمت (2)

مستند در مسیر رویای یک شهر قسمت (2)

1399/08/14
آنچه که در قسمت دوم مستند در مسیر رویای یک شهر خواهید دید

آنچه که در قسمت دوم مستند در مسیر رویای یک شهر خواهید دید

آنچه که در قسمت دوم مستند در مسیر رویای یک شهر خواهید دید

1399/08/13
مستند در مسیر رویای یک شهر
( قسمت 1)

مستند در مسیر رویای یک شهر ( قسمت 1)

مستند در مسیر رویای یک شهر ( قسمت 1)

1399/08/12
آنچه که در اولین قسمت مستند
«رویای یک شهر» خواهید دید

آنچه که در اولین قسمت مستند «رویای یک شهر» خواهید دید

آنچه که در اولین قسمت مستند «رویای یک شهر» خواهید دید

1399/08/11
بزودى 
مستند در مسیر رویاى یک شهر

بزودى مستند در مسیر رویاى یک شهر

بزودى مستند در مسیر رویاى یک شهر

1399/08/11
حمایت‌های شما متعصب‌ها ما رو به ادامه راه دلگرم میکنه

حمایت‌های شما متعصب‌ها ما رو به ادامه راه دلگرم میکنه

حمایت‌های شما متعصب‌ها ما رو به ادامه راه دلگرم میکنه

1399/08/05
صحبت‌های مهم مدیرعامل صنعت نفت آبادان درمورد آینده مدیریتی این باشگاه

صحبت‌های مهم مدیرعامل صنعت نفت آبادان درمورد آینده مدیریتی این باشگاه

صحبت‌های مهم مدیرعامل صنعت نفت آبادان درمورد آینده مدیریتی این باشگاه

1399/06/04
خلاصه دیدار  صنعت نفت آبادان مقابل ماشین سازی  تبریز

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل ماشین سازی تبریز

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل ماشین سازی تبریز

1399/05/31
خلاصه دیدار طلایی پوشان آبادان مقابل شاهین شهرداری بوشهر هفته ٢٩

خلاصه دیدار طلایی پوشان آبادان مقابل شاهین شهرداری بوشهر هفته ٢٩

خلاصه دیدار طلایی پوشان آبادان مقابل شاهین شهرداری بوشهر هفته ٢٩

1399/05/26
کارشناسی داوری دیدار صنعت نفت آبادان و شهرخودرو مشهد

کارشناسی داوری دیدار صنعت نفت آبادان و شهرخودرو مشهد

کارشناسی داوری دیدار صنعت نفت آبادان و شهرخودرو مشهد

1399/05/14
گل عیسی آل کثیر از روی نقطه پنالتی در دیدار با شهر خودرو

گل عیسی آل کثیر از روی نقطه پنالتی در دیدار با شهر خودرو

گل عیسی آل کثیر از روی نقطه پنالتی در دیدار با شهر خودرو

1399/05/12
خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان  مقابل شهر خودرو هفته 27

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل شهر خودرو هفته 27

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل شهر خودرو هفته 27

1399/05/12
خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل سپاهان اصفهان

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل سپاهان اصفهان

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل سپاهان اصفهان

1399/05/03
مصاحبه بهنام سراج بعد از بازی با سپاهان اصفهان

مصاحبه بهنام سراج بعد از بازی با سپاهان اصفهان

مصاحبه بهنام سراج بعد از بازی با سپاهان اصفهان

1399/05/03
خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل استقلال تهران

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل استقلال تهران

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل استقلال تهران

1399/04/28
خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان - نساجی مازندران

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان - نساجی مازندران

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان - نساجی مازندران

1399/04/22
عملکرد خوب دریس در بازی تراکتور تبریز

عملکرد خوب دریس در بازی تراکتور تبریز

عملکرد خوب دریس در بازی تراکتور تبریز

1399/04/15
-بازی تراکتور - صنعت نفت آبادان هفته 23 لیگ

-بازی تراکتور - صنعت نفت آبادان هفته 23 لیگ

-بازی تراکتور - صنعت نفت آبادان هفته 23 لیگ

1399/04/15
گفتگوی تلفنی مهندس نصراصفهانی با برنامه شب‌های فوتبالی

گفتگوی تلفنی مهندس نصراصفهانی با برنامه شب‌های فوتبالی

گفتگوی تلفنی مهندس نصراصفهانی با برنامه شب‌های فوتبالی

1399/04/14
گفتگوی تلفنی مهندس عیسی‌زاده با شبکه خبر

گفتگوی تلفنی مهندس عیسی‌زاده با شبکه خبر

گفتگوی تلفنی مهندس عیسی‌زاده با شبکه خبر

1399/03/10
خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - گل گهر سیر جان نیم فصل دوم سال 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - گل گهر سیر جان نیم فصل دوم سال 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - گل گهر سیر جان نیم فصل دوم سال 98-99

1398/11/25
خلاصه دیدار ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان نیم فصل دوم سال 98 -99

خلاصه دیدار ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان نیم فصل دوم سال 98 -99

خلاصه دیدار ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان نیم فصل دوم سال 98 -99

1398/11/18
خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - پرسپولیس تهران نیم فصل دوم 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - پرسپولیس تهران نیم فصل دوم 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - پرسپولیس تهران نیم فصل دوم 98-99

1398/11/12
خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان هفته هفدهم 98-99

خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان هفته هفدهم 98-99

خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان هفته هفدهم 98-99

1398/11/06
عملکرد طلای پوشان در نیم فصل اول از دید شبکه آبادان

عملکرد طلای پوشان در نیم فصل اول از دید شبکه آبادان

عملکرد طلای پوشان در نیم فصل اول از دید شبکه آبادان

1398/11/05
خلاصه بازی صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان هفته یازدهم

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان هفته یازدهم

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان هفته یازدهم

1398/10/07
خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان هفته شانزدهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان هفته شانزدهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان هفته شانزدهم لیگ 98-99

1398/09/29
خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - ماشین سازی تبریز هفته پانزدهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - ماشین سازی تبریز هفته پانزدهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - ماشین سازی تبریز هفته پانزدهم لیگ 98-99

1398/09/23
خلاصه بازی شاهین شهرداری بوشهر- صنعت نفت آبادان هفته چهاردهم لیگ 98-99

خلاصه بازی شاهین شهرداری بوشهر- صنعت نفت آبادان هفته چهاردهم لیگ 98-99

خلاصه بازی شاهین شهرداری بوشهر- صنعت نفت آبادان هفته چهاردهم لیگ 98-99

1398/09/19
خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-پیکان هفته سیزدهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-پیکان هفته سیزدهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-پیکان هفته سیزدهم لیگ 98-99

1398/09/14
خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-شهر خودرو هفته دوازدهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-شهر خودرو هفته دوازدهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-شهر خودرو هفته دوازدهم لیگ 98-99

1398/09/06
خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-پرسپولیس تهران جام حذفی

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-پرسپولیس تهران جام حذفی

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-پرسپولیس تهران جام حذفی

1398/09/06
خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-استقلال تهران هفته دهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-استقلال تهران هفته دهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-استقلال تهران هفته دهم لیگ 98-99

1398/08/09
بازی صنعت نفت آبادان-نساجی مازندران هفته نهم لیگ 98-99

بازی صنعت نفت آبادان-نساجی مازندران هفته نهم لیگ 98-99

بازی صنعت نفت آبادان-نساجی مازندران هفته نهم لیگ 98-99

1398/08/09
بازی نفت آبادان-تراکتور هفته هشتم لیگ 98-99

بازی نفت آبادان-تراکتور هفته هشتم لیگ 98-99

بازی نفت آبادان-تراکتور هفته هشتم لیگ 98-99

1398/08/03
بازی صنعت پارس جنوبی جمع هفته هفتم لیگ 98-99

بازی صنعت پارس جنوبی جمع هفته هفتم لیگ 98-99

بازی صنعت پارس جنوبی جمع هفته هفتم لیگ 98-99

1398/07/28
بازی صنعت -سایپا هفته شش لیگ 98-99

بازی صنعت -سایپا هفته شش لیگ 98-99

بازی صنعت -سایپا هفته شش لیگ 98-99

1398/07/18
بازی صنعت - گل گهر سیرجان هفته پنجم لیگ 98-99

بازی صنعت - گل گهر سیرجان هفته پنجم لیگ 98-99

بازی صنعت - گل گهر سیرجان هفته پنجم لیگ 98-99

1398/07/03
بازی صنعت -ذوب آهن هفته چهارم لیگ 98-99

بازی صنعت -ذوب آهن هفته چهارم لیگ 98-99

بازی صنعت -ذوب آهن هفته چهارم لیگ 98-99

1398/06/29
بازی صنعت -پرسپولیس هفته سوم لیگ 98-99

بازی صنعت -پرسپولیس هفته سوم لیگ 98-99

بازی صنعت -پرسپولیس هفته سوم لیگ 98-99

1398/06/25
بازی صنعت -نفت مسجد سلیمان هفته دوم لیگ 98-99

بازی صنعت -نفت مسجد سلیمان هفته دوم لیگ 98-99

بازی صنعت -نفت مسجد سلیمان هفته دوم لیگ 98-99

1398/06/07
بازی صنعت -فولاد هفته اول لیگ 98-99

بازی صنعت -فولاد هفته اول لیگ 98-99

بازی صنعت -فولاد هفته اول لیگ 98-99

1398/05/31
گزارش برنامه نود

گزارش برنامه نود

گزارش برنامه نود

1398/04/30
هواداران صنعت

هواداران صنعت

هواداران صنعت

1398/04/30
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان