شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

دو مربی جدید در کادر صنعت نفت

بختیاری‌زاده و خدری به کادرفنی صنعت نفت آبادان اضافه شدند.
به گزارش «رصنا» علی بختیاری‌زاده کاپیتان اسبق صنعت نفت آبادان و حبیب خدری با نظر سرمربی نفتی‌ها به کادرفنی طلایی پوشان اضافه شدند.
همچنین پیش از این مرتضی بچاری مربی صنعت نفت آبادان در فصل‌های گذشته نیز به جمع نفتی‌ها پیوست.

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

دو شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان