سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

مدیرعامل جدید باشگاه صنعت نفت آبادان انتخاب شد

با نظر اعضای هیأت مدیره محمد حسین رحمانی به عنوان مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان انتخاب شد.
به گزارش رصنا؛ اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه دادند و براساس آن آقای محمد علی شکوهی به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای سید علی آل یاسین به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، آقای محمد حسین رحمانی به عنوان مدیرعامل، آقای حسن گله داری به عنوان دبیر هیأت مدیره انتخاب شدند.
همچنین براساس انتخاب مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه آقای حمید جوادی‌نژاد به عنوان عضو اصلی و آقای علی شریفی به عنوان عضو علی‌البدل هیأت مدیره می‌باشند

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

دو شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان